• <var id="rfiju"></var>
   <acronym id="rfiju"><form id="rfiju"><mark id="rfiju"></mark></form></acronym>
  1. 首頁 > 三拼音節 >

   三拼音節有多少個

   三拼音節有多少個?

   三拼音節一共有83個,以下是全部的三拼音節表。

   多音節:ia、ua、uo、uai、uan、ian、iao、iang、uang、iong

   聲母:b、p、m、f、 d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s、y、w

   組合得到:

   5個ia: dia、lia 、jia 、qia、 xia

   6個ua:gua、kua、hua、zhua、chua、shua

   14個uo:duo、tuo、nuo、luo、guo、kuo、huo、zhuo、chuo、shuo、ruo、zuo、cuo、suo

   6個uai:guai、kuai、huai、zhuai、chuai、shuai

   18個uan:duan、tuan、nuan、luan、guan、kuan、huan、juan、quan、xuan、zhuan、chuan、shuan、ruan、zuan、cuan、suan、yuan(整體認讀)

   10個ian:bian、pian、mian、dian、tian、nian、lian、jian、qian、xian

   10個iao:biao、piao、miao、diao、tiao、niao、liao、jiao、qiao、xiao

   5個iang:niang、liang、jiang、qiang、xiang

   6個uang:guang、kuang、huang、zhuang、chuang、shuang

   3個iong:jiong、qiong、xiong


   www.az877.com

   相關內容:

   圖文

   祥仔大片